Aktuality

Přípravná třída na Ležákovce

1.1.2018

Základní škola Ležáků Hlinsko pro školní rok 2018/2019 připravuje otevření přípravné třídy základní školy.
Přípravná třída je určená pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky a umožní jim zlepšit svoje dovednosti, znalosti a návyky před vstupem do první třídy.  
Organizace výuky v přípravné třídě se liší od mateřské školy prostředím, ve kterém výuka probíhá. Činnost učitele v přípravné třídě je zaměřena na systematickou přípravu předškolních dětí pro vstup do 1. třídy hravou a nenásilnou formou výuky. Cílem je vybavit dítě odpovídajícími dovednostmi a návyky, které potřebuje zvládat - řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, hrubá i jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev, koncentrace pozornosti a další. Vzdělávací program přípravné třídy je upraven tak, aby umožnil snadnější začlenění dítěte do vyučování v 1. třídě. Předchází se tak budoucím školním neúspěchům, které mohou v řadě případů negativně ovlivnit vztah dítěte ke škole.
Hlavní předností přípravné třídy je nižší počet žáků ve třídě, který umožňuje individuální přístup k dítěti a zaměření se na to, v čem by se dítě mělo zlepšit. Děti se také seznamují s běžným životem ve škole, s prostorem a režimem školy (vidí okolo sebe  starší děti, postupně poznávají učitele, naučí se chodit do školní jídelny, případně do školní družiny a zlepšují si tak základní sociální dovednosti a komunikaci s okolím). Díky tomu je následný přechod do 1. ročníku velmi zjednodušen, děti si během roku vytváří vztah a důvěru ke školnímu prostředí. 
Přípravná třída připravuje na vstup do první třídy také děti se sníženou koncentrací pozornosti, s grafomotorickými obtížemi, děti s vadami řeči a se sníženými sociálními dovednostmi.
Samotná výuka probíhá v dopoledních hodinách. V případě zájmu rodičů může dítě po ukončení vyučování docházet do školní družiny, která je v provozu do 16.30 hodin. Ranní družina je dětem rovněž k dispozici, v provozu je již od 6.15 hodin. Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná. Rodiče pravidelně hradí pouze stravné ve školní jídelně (stejně jako stravné v mateřské škole) a poplatek za školní družinu v případě, že školní družinu navštěvuje.
Do přípravné třídy jsou děti přijímány na základě žádosti rodičů. Žádost musí být doložena doporučující zprávou školského poradenského zařízení ke vzdělávání v přípravné třídě. O zařazení do přípravné třídy je třeba požádat současně při vyřizování odkladu ve školském poradenském zařízení.
Po ukončení povinného předškolního vzdělávání v přípravné třídě zůstává rodičům možnost vybrat si jakoukoliv základní školu, na kterou své dítě přihlásí do 1. třídy.
V případě jakýchkoliv dotazů je možno obrátit se na vedení školy, a to jak osobně, tak telefonicky nebo emailem.               Tomáš Louda, ředitel ZŠ Ležáků