Aktuality

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN

5.2.2020

O hlavních prázdninách loňského školního roku začala Ležákovka realizovat projekt v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, který je spolufinancovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky - projekt „Odborná učebna přírodopisu ZŠ Ležáků, Hlinsko“.

V rámci tohoto projektu byla v odborné učebně umístěna nová katedra vybavená učitelským počítačem a instalován demonstrační stůl s uzamykatelnými skříňkami, do kterých byl zaveden elektrický proudu a umístěny instalační prvky nezbytné pro funkční propojení učitelského počítače s interaktivním projektorem, reproduktory, učitelským mikroskopem a vizualizérem. Na demonstrační stůl volně navazuje pět středových uzamykatelných skříní technicky uzpůsobených pro bezpečné uložení 10 žákovských mikroskopů a 10 sad trvalých preparátů z botaniky, zoologie a biologie člověka. K nim jsou z obou stran přisazeny žákovské stoly, které vytvářejí 30 pracovních míst pro žáky. Na středu pracovní plochy každého žákovského stolu je umístěn uzamykatelný box, ve kterém je instalována elektrická zásuvka zabezpečující zdroj elektrického napětí nezbytného pro napájení osvětlení v žákovských mikroskopech. Všechna pracovní místa jsou nově vybavena ergonomickými židlemi. Po obvodu stěn pracovny je umístěno 9 policových skříní určených k vystavení a uložení názorných a didaktických pomůcek nezbytných pro výuku přírodovědy a přírodopisu. Do všech oken učebny bylo nainstalováno elektrické zatemnění vytvářející vhodné světelné podmínky pro práci s mikroskopy. Modernizovaná učebna vytváří předpoklady pro snazší a efektivnější zapojování žáků do badatelské činnosti v rámci vyučování – laboratorní práce
nebo samostatné badatelské pokusy. V rámci projektu bylo na školním pozemku instalováno venkovní vybavení (3 sady venkovního posezení), vytvářející základní pracovní prostor určený pro samostatnou či skupinovou práci žáků.

Tato akce plynule navázala na již dříve zrealizovaný projekt „Rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie a zřízení výtahu ZŠ Ležáků“.

Chemie a fyzika jsou dalšími povinnými předměty stanovenými školním vzdělávacím programem školy. Vzhledem k charakteristice těchto předmětů probíhá jejich výuka v odborné učebně fyziky a chemie, kde kromě teoretických znalostí získávají žáci i praktické dovednosti. Teoretická výuka je průběžně podporována tematicky zaměřenými demonstračními pokusy a samostatnými laboratorními pracemi, při kterých si žáci osvojené teoretické poznatky propojují s jejich uplatněním v praxi. Nové pracovní podmínky vytvořené v rámci rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie umožňují žákům rozvíjet jejich dovednosti objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě přírodní jevů. V rámci projektu bylo v odborné učebně fyziky a chemie nově vytvořeno 30 žákovských pracovních míst vybavených rozvody vody a výlevkou nezbytnou pro provádění vybraných chemických pokusů. Odborná učebna fyziky a chemie byla nově vybavena trvalým zdrojem transformovaného elektrického napětí na pracovním místě žáka a vybavena zatemňovací technikou nezbytnou pro realizaci pokusů v optice. V průběhu realizace projektu byl v budově školy dále zřízen výtah, který zajišťuje bezbariérový přístup do jednotlivých učeben v pavilonu školy včetně sociálních zařízení. Za účelem snazšího osvojování dovednosti žáků určovat vybrané základních druhy dřevin charakterizujících region Hlinecka proběhla na školním pozemku výsadba vybraných druhů dřevin, které tak doplnily stávající expoziciptačích budek.

Rádi bychom poděkovali za spolupráci a odborné konzultace pracovníkům Místní akční skupiny Hlinecko, z. s. a zaměstnancům Oddělení dotací, Městského úřadu Hlinsko. Poděkování patří rovněž zřizovateli školy za jeho finanční podporu.

Ing. Mgr. Bc. Tomáš Louda, MBA