Aktuality

Informace k výsledkům přijímacího řízení na střední školy

24.5.2021

ŽÁK JE PŘIJAT NA VYBRANÝ OBOR

Zápisový lístek

 • zápisový lístek je platný pro školní rok, pro který je uchazeč přijímán a který se vyznačí nad jméno a příjmení uchazeče
 • zápisový lístek odevzdá uchazeč (zákonný zástupce) nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání
 • lhůta pro odevzdání zápisového lístku začíná běžet dnem následujícím po dni zveřejnění seznamu přijatých uchazečů
 • zápisový lístek, který uchazeč již odevzdal, může vzít zpět

v případě, že:

 • jej chce uplatnit ve škole, na kterou byl přijat na základě odvolání
 • tyto skutečnosti při zpětvzetí lístku doloží rozhodnutím o přijetí
 • v případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává náhradní zápisový lístek orgán, který vydal původní zápisový lístek

 

ŽÁK JE NEPŘIJAT NA VYBRANÝ OBOR

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy

 • lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí; i v odvolacím řízení přijímá ředitel uchazeče podle dosaženého počtu bodů
 • počet přihlášek v dalších kolech přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou i bez talentové zkoušky není omezen
 • na přihlášku uchazeč vyplňuje pouze jednu zvolenou střední školu
 • v dalších kolech přijímacího řízení nebudou uchazeči konat jednotné přijímací zkoušky, střední školy však mohou využít výsledky zkoušek z 1. kola nebo vypsat školní přijímací zkoušku
 • způsob hodnocení uchazečů v dalších kolech přijímacího řízení stanoví ředitel střední školy
 • informace k přijímacímu řízení jsou průběžně zveřejňovány na Školském portálu Pardubického kraje https://www.klickevzdelani.cz, na stránkách Pardubického kraje, MŠMT https://www.msmt.cz a Cermatu https://prijimacky.cermat.cz/

 

Vzor odvolání

Ředitelství SŠ nebo SOU

Adresa školy, odkud přišlo rozhodnutí

V________________ dne ____________

Věc: Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na SŠ

Odvoláváme se proti rozhodnutí ředitele název školy o nepřijetí syna / dcery jméno, příjmení, datum narození, bytem ze dne _______________ na střední školastudijní obor.

Proti tomuto rozhodnutí podáváme v zákonné lhůtě odvolání a uvádíme následující důvody:

(uvést důvody pro změnu rozhodnutí, např.)

Syn / dcera vykonal(a) a přijímací zkoušku, po dobu školní docházky měl např. výborný prospěch, trvalý zájem o ... , prospěch v průměru, zájmovou činnost zaměřená na daný obor, o zvolený studijní obor má trvalý zájem, aktivně pracoval v zájmovém kroužku se zařazením atd.

Žádáme znovu o zvážení možnosti přijetí.

Děkujeme za vyřízení

Jméno a příjmení zákonných zástupců,

adresa bydliště uvedená na přihlášce

podpisy zákonných zástupců