O ŠKOLE

  Ležákoviny o Ležákovce - speciální číslo 2014

  15 důvodů, proč si v roce 2015 vybrat Ležákovku

  Přípravná třída na Ležákovce

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim je úplnou základní školou s 1. až 9. postupným ročníkem. Škola sdružuje základní školu, základní školu praktickou a speciální a školní družinu.

Školní vzdělávací program KROK ZA KROKEM vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
Na 1. stupni klademe důraz na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů žáků. Převažuje činnostní a praktický charakter vyučování. Jsou voleny metody, které žáky motivují k učení, aktivitě a k poznávání. Na 2. stupni klademe důraz na získávání vědomostí, dovedností a návyků, které žákům umožní samostatné učení, utváření vlastních hodnot a postojů. Žáky vedeme k uvážlivému chování, zodpovědnému rozhodování a respektování práv a povinností. Snahou školy je vytvářet prostředí s přátelskou atmosférou, ve kterém je žákům s různými vzdělávacími potřebami věnována kvalitní a profesionální péče.

Škola nabízí rozšířenou výuku cizích jazyků. Výuka anglického jazyka probíhá od 1. až do 9. ročníku. V prvních dvou ročnících je výuka anglického jazyka koncipována jako motivační - je realizována formou didaktických her. Od 7. ročníku pak škola nabízí možnost volby jednoho ze dvou dalších cizích jazyků - německý jazyk a ruský jazyk.

Škola se současně zaměřuje na rozvoj osobnosti žáka, podporu individuálních zájmů a nadání, na péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a integrované žáky. Škola má dlouholeté zkušenosti s integrací žáků se specifickými poruchami učení a chování i žáků s jiným zdravotním postižením. Pro každého integrovaného žáka škola zpracovává na základě doporučení PPP a SPC vlastní Individuální vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován a doplňován. Dlouhodobým standardem školy je rozšířená péče o žáky v řadě oblastí - individuální péče, reedukační a logopedická péče. Škola má žákům pomoci utvářet si a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout jim spolehlivý základ všeobecného vzdělání.

Cílem základního vzdělávání je žák, který:
 • si osvojil základní strategie učení a je motivován k celoživotnímu vzdělávání
 • tvořivě myslí, logicky uvažuje a je schopen řešit problémy
 • spolupracuje, respektuje práci a úspěchy vlastní i druhých lidí
 • je svébytnou, svobodnou a zodpovědnou osobností
 • uplatňuje svá práva a plní své povinnosti
 • rozvíjí a chrání své fyzické a duševní zdraví a zdraví ostatních, je za ně odpovědný
 • je tolerantní a ohleduplný k jiným lidem, jejich kulturním a duševním hodnotám
 • umí žít společně s ostatními lidmi
 • váží si kulturního odkazu svých předků
 • rozvíjí vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi
 • na základě svých vědomostí a dovedností rozhoduje o vlastním životě a profesní orientaci