PROJEKTY

Projekt ZLEPŠENÍ KVALITY VÝUKY NA ZŠ HLINSKO, LEŽÁKŮ II

Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje - Rozvoj kariérového poradenství

Dne 1. března 2018 zahájilo Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje realizaci aktivity Rozvoj kariérového poradenství. Tato klíčová aktivita probíhá v rámci realizace projektu Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje.
Hlavním realizátorem uvedeného projektu je Pardubický kraj a činnosti spojené s naplňováním cílů a výstupů jednotlivých klíčových aktivit projektu jsou zajišťovány prostřednictvím tří organizací - partnerů s finančním příspěvkem.
Realizací klíčové aktivity Kariérové poradenství byla pověřena organizace Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje.
Klíčová aktivita č. 4 Rozvoj kariérového poradenství
- Aktéři
Aktivita bude realizována prostřednictvím vytvořeného kariérového centra, které vznikne při Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje.
Do aktivity projektu je současně pilotně zapojeno 17 vybraných škol:
Základní škola, Chrast, okres Chrudim
NOE – Křesťanská základní škola a mateřská škola v Pardubicích
Základní škola Pardubice, Staňkova 128
Základní škola a mateřská škola Červená Voda
Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim
Základní škola a mateřská škola Proseč
Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380
Střední průmyslová škola chemická Pardubice
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485
Střední zdravotnická škola, Pardubice, Průmyslová 395
Labská střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice, s.r.o.
Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim
Střední škola zahradnická a technická Litomyšl

- Vznik a činnost kariérového centra (KC)
V rámci aktivity bude vytvořeno Kariérové centrum Pardubického kraje, které bude poskytovat služby kariérového poradenství žákům, školám i rodičům a současně poskytovat podporu výchovným a kariérovým poradcům na školách, bude je metodicky řídit a organizovat pro ně vzdělávání. Prostřednictvím vzniku kariérového centra dojde k profesionalizaci poskytování kariérového poradenství na školách, k podpoře pedagogických pracovníků škol, kteří se touto oblastí zabývají, i k podpoře samotných žáků a studentů ZŠ, SŠ, VOŠ a jejich rodičů. Důležitou aktivitou po vzniku KC bude vzdělávání interních a externích pracovníků a KP pilotních škol zaměřených na oblast poskytování kariérového poradenství. Součástí vzdělávání kariérových poradců KC i škol bude průvodcovství a mentoring. V rámci průvodcovství a mentoringu bude kariérovým poradcům poskytnuta odborná metodická podpora.

- Práce na pilotních školách
Kariéroví poradci na zapojených 17ti školách budou pracovat s žáky, studenty a jejich rodiči formou poskytování individuálního i skupinového poradenství. Pracovníci KC budou metodicky vést kariérové poradce škol. Současně bude kariérovým poradcům škol poskytnuta podpora formou průvodcovství ze strany poskytovatele vzdělávání v kurzu mapování kompetencí CH-Q. Pro kariérové poradce škol současně připraví KC každoročně metodické setkání, jehož náplní bude diskuse s odborníkem a předávání příkladů dobré praxe. Tato setkání proběhnou celkem 3, každý rok jedno setkání, každé v rozsahu 4 hodiny. Zároveň bude podpořeno 5 škol, na každé uskuteční lektor pro všechny zainteresované pracovníky školy dvoudenní kurz na téma Jak rozpoznat nadání u žáka a jak s ním pracovat, každý v rozsahu 16ti hodin. Současně bude realizován seminář (rozsah 8 hodin) na téma Moderní trendy mezi mladými, tento seminář proběhne dvakrát pro dvě skupiny účastníků po cca 10 – 15 účastnících.

- Informační podpora, sdílení příkladů dobré praxe, vzdělávání
Sdílení příkladů dobré praxe a realizace vzdělávání pro CS pedagogů poskytujících kariérové poradenství, vedoucích pracovníků škol a pedagogické veřejnosti bude realizováno formou metodických setkání, která bude připravovat po odborné i organizační stránce vzniklé KC. Metodická setkání budou určená pro uvedenou CS pedagogů ZŠ a SŠ celého Pardubického kraje, přičemž budou realizována vždy jednou za rok v každém ze čtyř okresů Pardubického kraje. Celkem proběhne 12 metodických setkání (4 okresy x 3 setkání ročně) v rozsahu 4 hodiny jedno setkání. V rámci podaktivity proběhnou současně dvě dvoudenní konference pro CS kariérových poradců a vedoucích pracovníků ZŠ a SŠ, jedna za účasti odborníků z oblasti kariérového poradenství a druhá zaměřená na předávání zkušeností z praxe, výstupy práce s pilotními školami, informace o činnosti a službách KC. Pro povědomí o existenci kariérového centra bude důležité sdílet informace na webu. Budou aktualizovány a upraveny webové stránky s cílem zařazení informací o aktivitách a nabídce KC. Další formou informační podpory bude realizace Educoffee pro rodiče – proběhne minimálně 10 x za dobu realizace projektu pro rodiče na aktuální témata z oblasti kariérového poradenství, každé v rozsahu 3 hodiny.

Harmonogram
Aktivita bude realizována od 1. března 2018 do 31. prosince 2020

Odborný tým projektu
Kariéroví poradci: Mgr. Monika Dvořáková, Ph.D.
Bc. Petr Minář
PhDr. Roman Miletín
PhDr. Andrea Šmejdová
Mgr. Vlasta Tvrdíková
Mgr. Kateřina Kábelová
Koordinátor aktivity KC: Mgr. Jindřiška Kaplanová
Koordinátor zpětné vazby KC: PaedDr. Jiří Knoll

Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje - Podpora polytechnického vzdělávání

Naše škola je zapojena do projektu Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje, konkrétně jeho klíčové aktivity č. 2 – Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogů škol prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Součástí aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základních i středních škol. Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/16_034/0008527

Příjemce: Pardubický kraj

Partneři projektu:
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro DVPP Pardubického kraje
Centrum uznávání celoživotního učení Pardubického kraje, o. p. s.

Předpokládané celkové náklady na projekt: 87 958 205,95 Kč

Trvání projektu: 1. 2. 2018 – 31. 12. 2020

Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:
Řízení projektu
Podpora polytechnického vzdělávání
Podpora čtenářské a matematické gramotnosti
Rozvoj kariérového poradenství
Tvorba školské inkluzivní koncepce Pardubického kraje

Spolupracující školy klíčové aktivity č. 2 – Podpora polytechnického vzdělávání
Gymnázium K. V. Raise a SOU, Hlinsko, Adámkova 55
Základní škola Resslova Hlinsko
Základní škola Smetanova Hlinsko
Základní škola Ležáků Hlinsko

ZLEPŠENÍ KVALITY VÝUKY NA ZŠ HLINSKO, LEŽÁKŮ

PODPORA EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A LESNICKÉ PEDAGOGIKY NA LEŽÁKOVCE

Projekt byl úspěšně ukončen.

Obměna učebnic přírodovědy a matematiky na Ležákovce

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Projekty byly úspěšně ukončeny.

Naše škola realizuje následující projekty podpořené z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, které jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky:
- projekt Vyšlápnem si do světa II (reg. č.: CZ.1.07./1.1.00/56.0727)
- projekt Tvoříme společně (reg. č.: CZ.1.07./1.1.00/57.1327)

Obědy pro děti

Ležákovka se ve školním roce 2014/2015 a 2015/2016 zapojila do celorepublikového projektu realizovaného společností WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., která se snaží pomoci dětem, jenž se ocitly v životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školní jídelně. Na základě stanovených kritérií vybrala škola svého žáka, kterému se díky zapojení do projektu „Obědy pro děti“ pokusila pomoci. Na základě dodaných podkladů bylo žádosti školy vyhověno a škola tak získala finanční prostředky, ze kterých bude od února 2015 konce školního roku obědy hradit.
Finanční podpory určené potřebnému dítěti, kterou jsme mohli díky souhlasu zřizovatel přijmout, si velice vážíme. Ing. Tomáš Louda, ředitel školy

OSTATNÍ PROJEKTY


MLÉKO DO ŠKOL
Mlékárna Hlinsko nabízí dotované mléčné výrobky do škol - ochucená mléka KRAVÍK v různých příchutích a také ovocné jogurty.

RECYKLOHRANÍ

OVOCE DO ŠKOL

ZDRAVÉ ZUBY

UČÍME DIGITÁLNĚ

Projekt byl úspěšně ukončen

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim je zapojena jako partner s finančním příspěvkem do projektu "Učíme digitálně" - registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0026

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR

PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PARDUBICKÉM KRAJI

Projekt byl úspěšně ukončen

Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji

PODPORA EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A LESNICKÉ PEDAGOGIKY NA LEŽÁKOVCE

Projekt byl úspěšně ukončen

Projekt „Učíme se v přírodě“

EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt byl úspěšně ukončen 31. 8. 2013.

V rámci projektu "EU PENÍZE ŠKOLÁM byly v oblasti ICT vytvořeny následující materiály:
Evropa Dějepis pro 7. ročník Biologie člověka
Anglické reálie Průřez hudebním světem Rv - Poznáváme svět
Souhrn gramatiky pro 5. roč. Hudební výchova hravě Procvičovací úlohy pro 5. roč.
Práce s materiály Slovní zásoba Ov - Občan ČR
Gramatika Počítáme a rýsujeme Svět kolem nás
Počty Život kolem nás Věcné učení
Tvrdé a měkké souhlásky Párové hlásky Vyjmenovaná slova
Antika Vesmír Multimedia