Základní škola Hlinsko,
Ležáků 1449, okres Chrudim

Ležáků 1449, Hlinsko 539 01

469 311 597

red@zslezaku.cz

ID datové schránky: ntmmmd9

Ochrana osobních údajů

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim (dále jen „škola“) jako orgán veřejné moci i jako právnická osoba zpracovává osobní údaje a plní při tom povinnosti správce těchto údajů, případně jejich zpracovatele, tak jak je stanoveno platnými právními předpisy. Jde zejména o nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) obecně označované zkratkou GDPR (dále jen „GDPR“).

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“). Subjektem údajů je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například: jméno a příjmení, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s těmito údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

 

Kontaktní údaje školy jako správce, případně zpracovatele osobních údajů:

Správcem osobních údajů (ve smyslu článku 4, odstavec 7 GDPR) je:

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim, se sídlem 539 01 Hlinsko, Ležáků 1449

ID datové schránky: ntmmmd9

E-mail:  red@zslezaku.cz

Telefon: 469 311 597

 

Škola z titulu správce osobních údajů, v souladu s ustanovením čl. 37 GDPR, jmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Vít Zavřel

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Kontaktní adresa: Městský úřad Hlinsko, 539 23 Hlinsko, Poděbradovo nám. 1

E-mail: poverenec@ hlinsko.cz

Telefon: 469 315 345

 

Žáci a zákonní zástupci mají právo:

Žádost subjektu údajů vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce,ve výjimečných případech do 2 měsíců.

Informace poskytnuté žákům a zákonným zástupcům žáků se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitel školy rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce.

Právo na konzultace s pověřencem ve všech záležitostech souvisejících s výkonem práv a se zpracováním jejich osobních údajů

 

Informace o zpracování osobních údajů

Důvody zpracování osobních údajů:

Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze:

 

Ředitel školy důsledně zakazuje všem zaměstnancům školy předávat jakékoliv osobních údajů žáků třetím osobám soukromého práva (nabídky pomůcek, knih, aktivit pro žáky). 

Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona:

Osobní údaje zpracovávané podle dalších zákonů:

Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu: